Płyny do chłodnic

 

Aby poznać więcej szczegółów / wybrać parametry – przejdź do wybranego produktu.

 

 

 

Nowości:

Płyn chłodzący -37 ms-12106 10lat type 3 marki Mopar 219 zł ZOBACZ ORYGINALNY płynu chłodzący silnik MOPAR MS-12106 ASTM D3306 TYPE 3 do temperatur od -37'C do 129'C wykorzystywany do samochodów firmy Chrysler Plymouth Jeep Dodge Lancia Fiat oraz RAM Płyn MS12106 dzięki swojej opatentowanej formule działa cztery razy dłużej niżeli zwykły płyn!!! (10 lat lub 150.000 mil) ASTM D-3306 TYPE 3 cena za opakowanie 3,785 l!!! UWAGA płyn gotowy do zalania NIE DOLEWAĆ WODY!!! Gotowy płyn do -37°C. Teoretycznie, jeśli zmieszamy różne płyny do chłodnic, choćby wyprodukowane na bazie zróżnicowanych glikoli, nic się nie stanie. Najwyżej trudno będzie potem sprawdzić dokładną temperaturę krzepnięcia mieszaniny. Uwaga: najważniejsze substancje w płynach chłodniczych to inhibitory korozji. Zróżnicowane inhibitory mogą wzajemnie ograniczać swoje działanie. Choć nie ma przeciwwskazań, by niedobór płynu w chłodnicy uzupełnić jakimkolwiek innym, w praktyce lepiej jest, jeśli na dłuższą metę mamy w układzie chłodzenia czysty płyn jednego rodzaju. Od ponad 75 lat Mopar jest jedną z najlepiej rozpoznawanych na rynku marek oryginalnych części zamiennych i akcesoriów. Mopar (skrót od MOtor PARts) – producent oferująca części zamienne dla wszystkich amerykańskich marek Jeep Chrysler Dodge Plymouth RAMJej cele obejmują: projektowanie części zamiennych niezbędnych do serwisowania pojazdów, wprowadzanie nowych akcesoriów,powiększać nie tylko sprzedaż, ale także satysfakcję i lojalność klientów. Części zamienne Mopar projektowane są poprzez te same zespoły inżynierów, którzy pracują nad samochodami Grupy, dlatego Mopar jest jedyną marką, która może zaoferować klientom oryginalne części zamienne o wysokiej jakości....
  • Producent MOPAR
Płyn chłodzący -37 ms-12106 10lat type 3 marki Mopar 219 zł ZOBACZ ORYGINALNY płynu chłodzący silnik MOPAR MS-12106 ASTM D3306 TYPE 3 do temperatur od -37'C do 129'C stosowany do samochodów marki Chrysler Plymouth Jeep Dodge Lancia Fiat, a także RAM Płyn MS12106 dzięki swojej opatentowanej formule działa cztery razy dłużej niżeli zwykły płyn!!! (10 lat albo 150.000 mil) ASTM D-3306 TYPE 3 cena za opakowanie 3,785 l!!! UWAGA płyn gotowy do zalania NIE DOLEWAĆ WODY!!! Gotowy płyn do -37°C. Teoretycznie, jeśli zmieszamy różnorodne płyny do chłodnic, choćby wyprodukowane na bazie przeróżnych glikoli, nic się nie stanie. Najwyżej trudno będzie potem sprawdzić skrupulatną temperaturę krzepnięcia mieszaniny. Uwaga: najważniejsze substancje w płynach chłodniczych to inhibitory korozji. Różnorodne inhibitory mogą wzajemnie ograniczać swoje działanie. Choć nie ma przeciwwskazań, żeby niedobór płynu w chłodnicy uzupełnić jakimkolwiek innym, w praktyce lepiej jest, jeśli na dłuższą metę mamy w układzie chłodzenia czysty płyn jednego rodzaju. Od ponad 75 lat Mopar jest jedną z najlepiej rozpoznawanych na rynku marek oryginalnych części zamiennych i akcesoriów. Mopar (skrót od MOtor PARts) – producent proponująca części zamienne dla wszelkich amerykańskich marek Jeep Chrysler Dodge Plymouth RAMJej cele obejmują: projektowanie części zamiennych koniecznych do serwisowania pojazdów, wprowadzanie nowych akcesoriów,rozszerzać nie tylko sprzedaż, ale także satysfakcję i lojalność klientów. Części zamienne Mopar projektowane są poprzez te same zespoły inżynierów, którzy pracują nad samochodami Grupy, dlatego Mopar jest jedyną marką, która może zaoferować klientom oryginalne części zamienne o wysokiej jakości....
  • Producent MOPAR
Glysantin G30 Kühlerfrostschutz 1.5 Litr Puszka 62,04 zł ZOBACZ G30® to wysokiej jakoś ci preparat do ochrony chł odnic nie zawierają cy silikatu z kolekcji Glysantin®. W przypadku tego preparatu został a użyta tzw. Technologia OAT. Przy tym za ochronę chł odnicy przed korozją są odpowiedzialne sole ekologiczne. Glysantin® G30® to skoncentrowany preparat do ochrony chł odnic i przed wykorzystaniem należ y go rozcień czyć!Oficjalnie dopuszczony do wykorzystania w:Audi, Bentley, Bugatti, DAF, Lamborghini, MAN, Mini Diesel (od roku produkcji 2007), MTU, Porsche (od roku produkcji 1996), Seat, Š koda, VW.chroni takż e:Chevrolet, Citroë n, Honda, Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Suzuki, Toyota.Kody dopuszczeń producentó w aut:Audi: TL 774-D/FBentley: TL 774-D/FDAF: MAT 74002Jaguar (od roku produkcji 1999): VIN 878389Lamborghini: TL 774-D/FMAN: MAN 324 SNFMINI Cooper D (od roku produkcji 2007) -MTU: MTL 5048Porsche (od roku produkcji 1996): -Seat: TL 774-D/FŠ koda: TL 774-D/FVW: TL 774-D/FWskazó wki dotyczą ce prawidł owej ochrony chł odnicy: Stosować Glysantin® nie tylko jako preparat do ochrony przed mrozem, ale takż e jako ś rodek do cał orocznej ochrony ukł adu chł odniczego. W pojazdach, któ re mają sześ ć lat albo są starsze, wymieniać preparat co trzy albo cztery lata. W trakcie napraw należ y cał kowicie wymienić preparat, uprzednio czyszczą c i pł uczą c ukł ad chł odniczy. Nigdy nie stosować koncentrató w w czystej postaci. Musisz rozcień czyć tego typu preparat jak Glysantin®. Uż ywaj czystej wody. Jeś li rozcień czysz preparat, przestrzegaj wł aś ciwych proporcji mieszania. Nigdy nie mieszaj ze sobą preparató w do ochrony chł odnic, posiadają cych zró ż nicowaną technologię. Zawsze przestrzegaj zaleceń producenta samochodu. Za każdym razem prawidł owo rozcień czaj preparatPreparat, taki jak Glysantin® musisz za każdym razem rozcień czać. Najlepiej robić to przy uż yciu cał kowicie odsolonej albo destylowanej wody. Stosowanie "normalnej" bież ą cej wody jest czę sto ró wnież moż liwe. Nie powinna być ona jednak twardsza niż 3,566 mmol/l. Jeś li posiadasz wodę o niejasnej jakoś ci lub niestosownej twardoś ci, zalecane jest wó wczas wykorzystanie cał kowicie odsolonej lub destylowanej wody. Jeś li wymieniasz swó j preparat do ochrony chł odnicy i uż ywasz przy tym produktó w marki Glysantin®, polecamy bardzo stosunek mieszania 50:50 (Glysantin® /Woda), żeby zapewnić adekwatną ochronę przed korozją, przegrzaniem i mrozem. Zwró ć uwagę na to, żeby prawidł owo rozcień czyć preparat. Skoncentrowanie preparatu marki Glysantin® nie powinno wynosić nigdy mniej aniżeli 33% i nie wię cej jak 60%.Ochrona przed mrozem Udział preparatu Glysantin Udział wody-20° C 1 2-27° C 1 1,5-38° C 1 1Nie należ y nigdy mieszać preparató w do ochrony chł odnic o zró ż nicowanej technologii!wyjątkowo wyró ż nia się preparaty do ochrony chł odnic zawierają ce i nie zawierają ce silikató w. Produktó w, któ re posiadają zró ż nicowaną technikę nie wolno ze sobą mieszać. Zestawy dodatkó w przeszkadzał yby sobie w dział aniu, a skutkiem tego był aby wyraź nie gorsza ochrona. Poprzez to silnik mó gł by w najgorszym wypadku ulec uszkodzeniu.Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)GHS07: GHS08: Hasł a ostrzegawcze:niebezpieczeń stwoZwroty wskazują ce typ zagroż enia:H302: Dział a zgubnie po poł knię ciu.H373: Moż e wywoływać zniszczenie narzą dó w poprzez dł ugotrwał e albo naraż enie powtarzane.Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa:P260: Nie wdychać pył u/dymu/gazu/mgł y/par/rozpylonej cieczy.P264: Dokł adnie umyć... po uż yciu.P270: Nie jeś ć, nie pić i nie palić w trakcie uż ywania produktu.P301: w przypadku POŁ KNIĘ CIA:P311: Skontaktować się z OŚ RODKIEM ZATRUĆ /lekarzem/… P330: Wypł ukać usta.P501: Zawartoś ć /pojemnik usuwać do...
Glysantin G40 Kühlerfrostschutz 1.5 Litr Puszka 70,68 zł ZOBACZ G40® to wysokiej jakoś ci preparat do ochrony chł odnic nowej generacji z kolekcji Glysantin®. W przypadku tego preparatu został a wykorzystana tzw. Technologia Si-OAT. Pozostał y poł ą czone przy tym atuty preparató w do ochrony chł odnic zawierają cych i nie zawierają cych silikató w, a wię c perfekcyjn a ochrona chł odnicy przed korozją z dł ugotrwał ym czasem dział ania. G40® to skoncentrowany preparat do ochrony chł odnic i przed użyciem należ y go rozcień czyć!Oficjalnie dopuszczony do zastosowania w:Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Seat, Š koda, VW (wszystkie od roku produkcji 2008)Cummins, MAN (wszystkie od roku produkcji 12/2011), Mercedes (wszystkie od roku produkcji 2014), Mercedes-Benz Trucks (awszystkie od roku produkcji 10/2011), Porsche (911, Boxster, Cayman, Cayenne, Panamera wszystkie od roku produkcji 1997)chroni takż e:Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Seat, Š koda, VW (wszystkie od roku produkcji 2005)Kody dopuszczeń producentó w aut:Audi: TL 774 GBentley: TL 774 GBugatti: TL 774 GCummins: CES 14603Lamborghini: TL 774 GMAN (od 12/2011): MAN 324 rodzaj Si-OATMercedes-Benz (Samochody cię ż arowe od 10/2011): Specyfikacja 325.5Seat: TL 774 GŠ koda: TL 774 GVW: TL 774 GPorsche (od roku produkcji 1997): Do 911, Boxster, Cayman, Cayenne, PanameraWskazó wki dotyczą ce prawidł owej ochrony chł odnicy: Stosować Glysantin® nie tylko jako preparat do ochrony przed mrozem, lecz takż e jako ś rodek do cał orocznej ochrony ukł adu chł odniczego. W pojazdach, któ re mają sześ ć lat lub są starsze, wymieniać preparat co trzy lub cztery lata. W trakcie napraw należ y cał kowicie wymienić preparat, uprzednio czyszczą c i pł uczą c ukł ad chł odniczy. Nigdy nie stosować koncentrató w w czystej postaci. Musisz rozcień czyć tego typu preparat jak Glysantin®. Uż ywaj czystej wody. Jeś li rozcień czysz preparat, przestrzegaj wł aś ciwych proporcji mieszania. Nigdy nie mieszaj ze sobą preparató w do ochrony chł odnic, mają cych zró ż nicowaną technologię. Za każdym razem przestrzegaj zaleceń producenta samochodu. Za każdym razem prawidł owo rozcień czaj preparatPreparat, taki jak Glysantin® musisz zawsze rozcień czać. Najlepiej robić to przy uż yciu cał kowicie odsolonej albo destylowanej wody. Używanie "normalnej" bież ą cej wody jest czę sto ró wnież moż liwe. Nie powinna być ona jednak twardsza niżeli 3,566 mmol/l. Jeś li posiadasz wodę o niejasnej jakoś ci lub niestosownej twardoś ci, zalecane jest wó wczas zastosowanie cał kowicie odsolonej lub destylowanej wody. Jeś li wymieniasz swó j preparat do ochrony chł odnicy i uż ywasz przy tym produktó w firmy Glysantin®, polecamy wyjątkowo stosunek mieszania 50:50 (Glysantin® /Woda), aby zapewnić stosowną ochronę przed korozją, przegrzaniem i mrozem. Zwró ć uwagę na to, żeby prawidł owo rozcień czyć preparat. Skoncentrowanie preparatu producenta Glysantin® nie powinno wynosić nigdy mniej niżeli 33% i nie wię cej jak 60%.Ochrona przed mrozem Udział preparatu Glysantin Udział wody-20° C 1 2-27° C 1 1,5-38° C 1 1Nie należ y nigdy mieszać preparató w do ochrony chł odnic o zró ż nicowanej technice!bardzo wyró ż nia się preparaty do ochrony chł odnic zawierają ce i nie zawierają ce silikató w. Produktó w, któ re posiadają zró ż nicowaną technologię nie wolno ze sobą mieszać. Zestawy dodatkó w przeszkadzał yby sobie w dział aniu, a konsekwencją tego był aby wyraź nie gorsza ochrona. Przez to silnik mó gł by w najgorszym wypadku ulec uszkodzeniu.Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)GHS07: GHS08: Hasł a ostrzegawcze:niebezpieczeń stwoZwroty wskazują ce typ zagroż enia:H373: Moż e powodować zniszczenie narzą dó w przez dł ugotrwał e lub naraż enie powtarzane.H302: Dział a destrukcyjnie po poł knię ciu.Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa:P260: Nie wdychać pył u/dymu/gazu/mgł y/par/rozpylonej cieczy.P264: Dokł adnie umyć... po uż yciu.P270: Nie jeś ć, nie pić i nie palić podczas uż ywania towaru.P301: w przypadku POŁ KNIĘ CIA:P311: Skontaktować się z OŚ RODKIEM ZATRUĆ /lekarzem/… P330: Wypł ukać usta.P501: Zawartoś ć /pojemnik usuwać do...
Mobiler płyn do chłodnic samochodowych zielony 5l marki Moje auto 45,98 zł ZOBACZ nowoczesny płyn do chłodnic z zastosowanym lejkiem do wszelkich marek i rodzajów samochodów. Mobiler Long Life – postępowy płyn do chłodnic samochodowych gotowy do wykorzystania znamionujący się wysokimi parametrami użytkowymi. Może być mieszany z innymi płynami do chłodnic stworzonymi na bazie glikolu etylenowego niezależnie od koloru. zagwarantuje stosowną temperaturę pracy w każdych warunkach – unikana receptura chroni silnik przed przegrzaniem w okresie letnim oraz przed zamarznięciem płynu w układzie w okresie zimowym. Gwarantuje trafną temperaturę pracy silnika przez cały rok. Działa do temperatury -35oCDo wszystkich rodzajów chłodnic – towar przeznaczony jest stosowania w chłodnicach wyprodukowanych z aluminium, a także innych stopów metaliPełna ochrona silnika – specjalny pakiet dodatków antykorozyjnych i uszlachetniających uniemożliwia korozji układu chłodzenia zapewniając dobrą pracę silnika poprzez niemało latatest zgodności – Mobiler spełnia rygorystyczne normy amerykańskie ASTM D 3306 i ASTM D 2570 i normę PN-C 40007. Najwyższa jakość płynu została potwierdzona certyfikatem Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie Otwieranie kanistra:Podnieść uchwyty na korku i pociągnąć do góry, aż do pojawienia się lejka. Odkręcić nakrętkę na lejku i pousuwać plombę. Po nalaniu płynu - zakręcić nakrętkę na lejek i schować lejek.Usuń stary płyn z układu chłodzenia a następnie precyzyjnie wypłucz cały układ chłodzący czystą wodą albo specjalnym środkiem do płukania chłodnic.Napełnij układ nowym płynem Mobiler do poziomu zalecanego poprzez producenta samochodu. Z zasady jest on określony na zbiorniku wyrównawczym.Uruchom silnik i odpowietrz układ chłodzenia zgodnie z zaleceniami producenta samochodu.Uzupełnij płyn w zbiorniku wyrównawczy do wymaganego poziomu.UWAGA:podmiany płynu w układzie chłodzenia silnika należy dokonywać zgodnie z zaleceniami serwisowymi producenta i tylko na „zimnym” silniku.
  • Producent MOJE AUTO
Płyn do chłodnic Mobiler, 61-001 13,98 zł ZOBACZ postępowy płyn do chłodnic z wbudowanym lejkiem do wszelkich marek i rodzajów samochodów.Mobiler Long Life – progresywny płyn do chłodnic samochodowych gotowy do zastosowania charakteryzujący się wysokimi parametrami użytkowymi. Może być mieszany z innymi płynami do chłodnic produkowanymi na bazie glikolu etylenowego niezależnie od koloru. gwarantuje trafną temperaturę pracy w każdych warunkach – unikana receptura chroni silnik przed przegrzaniem w okresie letnim oraz przed zamarznięciem płynu w układzie w okresie zimowym. Zapewnia adekwatną temperaturę pracy silnika poprzez cały rok. Działa do temperatury -35oCDo wszelkich rodzajów chłodnic – artykuł przeznaczony jest używania w chłodnicach tworzonych z aluminium i innych stopów metaliPełna ochrona silnika – specjalny komplet dodatków antykorozyjnych i uszlachetniających zapobiega korozji układu chłodzenia gwarantując dobrą pracę silnika poprzez dużo latatest zgodności – Mobiler spełnia rygorystyczne normy amerykańskie ASTM D 3306 i ASTM D 2570, a także normę PN-C 40007. Najwyższa jakość płynu została potwierdzona atestem Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie Otwieranie kanistra:Podnieść uchwyty na korku i pociągnąć do góry, aż do pojawienia się lejka. Odkręcić nakrętkę na lejku i zlikwidować plombę. Po nalaniu płynu - zakręcić nakrętkę na lejek i schować lejek.Usuń stary płyn z układu chłodzenia a następnie dokładnie wypłucz cały układ chłodzący czystą wodą albo specjalnym środkiem do płukania chłodnic.Napełnij układ nowym płynem Mobiler do poziomu zalecanego przez producenta samochodu. Głównie jest on określony na zbiorniku wyrównawczym.Uruchom silnik i odpowietrz układ chłodzenia zgodnie z zaleceniami producenta samochodu.Uzupełnij płyn w zbiorniku wyrównawczy do wymaganego poziomu.UWAGA:podmiany płynu w układzie chłodzenia silnika należy dokonywać zgodnie z zaleceniami serwisowymi producenta i tylko na „zimnym” silniku.
  • Producent Moje Auto
Prestone Kühlerfrostschutz Konzentrat 20 Litr Kanister 565,49 zł ZOBACZ Ś rodek zapobiegają cy zamarzaniu – koncentrat pł ynu do chł odnic PrestonePł yn do chł odnic Prestone chroni ukł ady chł odzenia już od ponad oś miu dekad, w trakcie któ rych nastą pił pokaźny rozwó j, zaró wno silnikó w, jak i chł odnic. Prestone stał się najczę ś ciej kupowanym produktem w Ameryce Pó ł nocnej a sprzedawany jest na cał ym ś wiecie w ponad 65 krajach. Koncentrat moż e być mieszany z każ dym pł ynem do chł odnic i pasuje do każ dego rodzaju chł odnicy używanego w istnieją cych modelach samochodó w osobowych. zastrzeżona formuł a mieści skoncentrowaną mieszankę wysokiej jakoś ci trwał ych inhibitoró w, bronią cych ukł ad chł odzenia Twojego samochodu przed korozją i przegrzaniem i regulują cych zamianę ciepł a. Po dolaniu koncentratu do pł ynu chł odniczego o przedł uż onej ż ywotnoś ci albo wypł ukaniu nim ukł adu chł odzenia i ponownym napeł nieniu, zagwarantuje ochronę ukł adu chł odzenia poprzez 240.000 km lub 5 lat. Aby zasię gną ć informacji o okresach serwisowania i podmiany pł ynu przewidzianych dla solidnego pojazdu, należ y posł uż yć się instrukcją obsł ugi pojazdu. Moż e być wykorzystywany we wszystkich samochodach osobowych każ dej producenta. stosowny do silnikó w Diesla, a także benzynowych – rewelacyjny artykuł pod ką tem racjonalizacji kosztó w, uniwersalny towar do wszelkich pojazdó w. Moż e być mieszany z każ dym kolorowym ś rodkiem uniemożliwiają cym zamarzaniu. posiada formuł ę wolną od krzemianó w i fosforanó w, dł ugotrwale zabezpieczają cą przed zamarzaniem Kontrolowany i certyfikowany przez zwią zek rzeczoznawcó w samochodó w DEKRA. Specyfikacje pojazdó w: ASTM D-3306 ASTM D-4340 CSMA SAE J 1034 GM 1825M FORD ESE- M97B44-A czę ś ć 3.1.1 & 3.1.2 Chrysler MS 7170 czę ś ć A& B 1-4 GSA AA-870A

 

 

Płyny do chłodnic
5 (100%) 1 vote