Płyny do chłodnic

 

Aby poznać więcej szczegółów / wybrać parametry – przejdź do wybranego produktu.

 

 

 

Nowości:

Glysantin G30 Kühlerfrostschutz 1.5 Litr Puszka 62,13 zł ZOBACZ G30® to wysokiej jakoś ci preparat do ochrony chł odnic nie zawierają cy silikatu z kolekcji Glysantin®. W przypadku tego preparatu został a użyta tzw. Technologia OAT. Przy tym za ochronę chł odnicy przed korozją są odpowiedzialne sole ekologiczne. Glysantin® G30® to skoncentrowany preparat do ochrony chł odnic i przed wykorzystaniem należ y go rozcień czyć!Oficjalnie dopuszczony do wykorzystania w:Audi, Bentley, Bugatti, DAF, Lamborghini, MAN, Mini Diesel (od roku produkcji 2007), MTU, Porsche (od roku produkcji 1996), Seat, Š koda, VW.chroni takż e:Chevrolet, Citroë n, Honda, Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Suzuki, Toyota.Kody dopuszczeń producentó w aut:Audi: TL 774-D/FBentley: TL 774-D/FDAF: MAT 74002Jaguar (od roku produkcji 1999): VIN 878389Lamborghini: TL 774-D/FMAN: MAN 324 SNFMINI Cooper D (od roku produkcji 2007) -MTU: MTL 5048Porsche (od roku produkcji 1996): -Seat: TL 774-D/FŠ koda: TL 774-D/FVW: TL 774-D/FWskazó wki dotyczą ce prawidł owej ochrony chł odnicy: Stosować Glysantin® nie tylko jako preparat do ochrony przed mrozem, ale takż e jako ś rodek do cał orocznej ochrony ukł adu chł odniczego. W pojazdach, któ re mają sześ ć lat albo są starsze, wymieniać preparat co trzy albo cztery lata. W trakcie napraw należ y cał kowicie wymienić preparat, uprzednio czyszczą c i pł uczą c ukł ad chł odniczy. Nigdy nie stosować koncentrató w w czystej postaci. Musisz rozcień czyć tego typu preparat jak Glysantin®. Uż ywaj czystej wody. Jeś li rozcień czysz preparat, przestrzegaj wł aś ciwych proporcji mieszania. Nigdy nie mieszaj ze sobą preparató w do ochrony chł odnic, posiadają cych zró ż nicowaną technologię. Zawsze przestrzegaj zaleceń producenta samochodu. Za każdym razem prawidł owo rozcień czaj preparatPreparat, taki jak Glysantin® musisz za każdym razem rozcień czać. Najlepiej robić to przy uż yciu cał kowicie odsolonej albo destylowanej wody. Stosowanie "normalnej" bież ą cej wody jest czę sto ró wnież moż liwe. Nie powinna być ona jednak twardsza niż 3,566 mmol/l. Jeś li posiadasz wodę o niejasnej jakoś ci lub niestosownej twardoś ci, zalecane jest wó wczas wykorzystanie cał kowicie odsolonej lub destylowanej wody. Jeś li wymieniasz swó j preparat do ochrony chł odnicy i uż ywasz przy tym produktó w marki Glysantin®, polecamy bardzo stosunek mieszania 50:50 (Glysantin® /Woda), żeby zapewnić adekwatną ochronę przed korozją, przegrzaniem i mrozem. Zwró ć uwagę na to, żeby prawidł owo rozcień czyć preparat. Skoncentrowanie preparatu marki Glysantin® nie powinno wynosić nigdy mniej aniżeli 33% i nie wię cej jak 60%.Ochrona przed mrozem Udział preparatu Glysantin Udział wody-20° C 1 2-27° C 1 1,5-38° C 1 1Nie należ y nigdy mieszać preparató w do ochrony chł odnic o zró ż nicowanej technologii!wyjątkowo wyró ż nia się preparaty do ochrony chł odnic zawierają ce i nie zawierają ce silikató w. Produktó w, któ re posiadają zró ż nicowaną technikę nie wolno ze sobą mieszać. Zestawy dodatkó w przeszkadzał yby sobie w dział aniu, a skutkiem tego był aby wyraź nie gorsza ochrona. Poprzez to silnik mó gł by w najgorszym wypadku ulec uszkodzeniu.Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)GHS07: GHS08: Hasł a ostrzegawcze:niebezpieczeń stwoZwroty wskazują ce typ zagroż enia:H302: Dział a zgubnie po poł knię ciu.H373: Moż e wywoływać zniszczenie narzą dó w poprzez dł ugotrwał e albo naraż enie powtarzane.Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa:P260: Nie wdychać pył u/dymu/gazu/mgł y/par/rozpylonej cieczy.P264: Dokł adnie umyć... po uż yciu.P270: Nie jeś ć, nie pić i nie palić w trakcie uż ywania produktu.P301: w przypadku POŁ KNIĘ CIA:P311: Skontaktować się z OŚ RODKIEM ZATRUĆ /lekarzem/… P330: Wypł ukać usta.P501: Zawartoś ć /pojemnik usuwać do...
Glysantin G40 Kühlerfrostschutz 1.5 Litr Puszka 70,78 zł ZOBACZ G40® to wysokiej jakoś ci preparat do ochrony chł odnic nowej generacji z kolekcji Glysantin®. W przypadku tego preparatu został a wykorzystana tzw. Technologia Si-OAT. Pozostał y poł ą czone przy tym atuty preparató w do ochrony chł odnic zawierają cych i nie zawierają cych silikató w, a wię c perfekcyjn a ochrona chł odnicy przed korozją z dł ugotrwał ym czasem dział ania. G40® to skoncentrowany preparat do ochrony chł odnic i przed użyciem należ y go rozcień czyć!Oficjalnie dopuszczony do zastosowania w:Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Seat, Š koda, VW (wszystkie od roku produkcji 2008)Cummins, MAN (wszystkie od roku produkcji 12/2011), Mercedes (wszystkie od roku produkcji 2014), Mercedes-Benz Trucks (awszystkie od roku produkcji 10/2011), Porsche (911, Boxster, Cayman, Cayenne, Panamera wszystkie od roku produkcji 1997)chroni takż e:Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Seat, Š koda, VW (wszystkie od roku produkcji 2005)Kody dopuszczeń producentó w aut:Audi: TL 774 GBentley: TL 774 GBugatti: TL 774 GCummins: CES 14603Lamborghini: TL 774 GMAN (od 12/2011): MAN 324 rodzaj Si-OATMercedes-Benz (Samochody cię ż arowe od 10/2011): Specyfikacja 325.5Seat: TL 774 GŠ koda: TL 774 GVW: TL 774 GPorsche (od roku produkcji 1997): Do 911, Boxster, Cayman, Cayenne, PanameraWskazó wki dotyczą ce prawidł owej ochrony chł odnicy: Stosować Glysantin® nie tylko jako preparat do ochrony przed mrozem, lecz takż e jako ś rodek do cał orocznej ochrony ukł adu chł odniczego. W pojazdach, któ re mają sześ ć lat lub są starsze, wymieniać preparat co trzy lub cztery lata. W trakcie napraw należ y cał kowicie wymienić preparat, uprzednio czyszczą c i pł uczą c ukł ad chł odniczy. Nigdy nie stosować koncentrató w w czystej postaci. Musisz rozcień czyć tego typu preparat jak Glysantin®. Uż ywaj czystej wody. Jeś li rozcień czysz preparat, przestrzegaj wł aś ciwych proporcji mieszania. Nigdy nie mieszaj ze sobą preparató w do ochrony chł odnic, mają cych zró ż nicowaną technologię. Za każdym razem przestrzegaj zaleceń producenta samochodu. Za każdym razem prawidł owo rozcień czaj preparatPreparat, taki jak Glysantin® musisz zawsze rozcień czać. Najlepiej robić to przy uż yciu cał kowicie odsolonej albo destylowanej wody. Używanie "normalnej" bież ą cej wody jest czę sto ró wnież moż liwe. Nie powinna być ona jednak twardsza niżeli 3,566 mmol/l. Jeś li posiadasz wodę o niejasnej jakoś ci lub niestosownej twardoś ci, zalecane jest wó wczas zastosowanie cał kowicie odsolonej lub destylowanej wody. Jeś li wymieniasz swó j preparat do ochrony chł odnicy i uż ywasz przy tym produktó w firmy Glysantin®, polecamy wyjątkowo stosunek mieszania 50:50 (Glysantin® /Woda), aby zapewnić stosowną ochronę przed korozją, przegrzaniem i mrozem. Zwró ć uwagę na to, żeby prawidł owo rozcień czyć preparat. Skoncentrowanie preparatu producenta Glysantin® nie powinno wynosić nigdy mniej niżeli 33% i nie wię cej jak 60%.Ochrona przed mrozem Udział preparatu Glysantin Udział wody-20° C 1 2-27° C 1 1,5-38° C 1 1Nie należ y nigdy mieszać preparató w do ochrony chł odnic o zró ż nicowanej technice!bardzo wyró ż nia się preparaty do ochrony chł odnic zawierają ce i nie zawierają ce silikató w. Produktó w, któ re posiadają zró ż nicowaną technologię nie wolno ze sobą mieszać. Zestawy dodatkó w przeszkadzał yby sobie w dział aniu, a konsekwencją tego był aby wyraź nie gorsza ochrona. Przez to silnik mó gł by w najgorszym wypadku ulec uszkodzeniu.Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)GHS07: GHS08: Hasł a ostrzegawcze:niebezpieczeń stwoZwroty wskazują ce typ zagroż enia:H373: Moż e powodować zniszczenie narzą dó w przez dł ugotrwał e lub naraż enie powtarzane.H302: Dział a destrukcyjnie po poł knię ciu.Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa:P260: Nie wdychać pył u/dymu/gazu/mgł y/par/rozpylonej cieczy.P264: Dokł adnie umyć... po uż yciu.P270: Nie jeś ć, nie pić i nie palić podczas uż ywania towaru.P301: w przypadku POŁ KNIĘ CIA:P311: Skontaktować się z OŚ RODKIEM ZATRUĆ /lekarzem/… P330: Wypł ukać usta.P501: Zawartoś ć /pojemnik usuwać do...
Prestone Kühlerfrostschutz Konzentrat 20 Litr Kanister 552,56 zł ZOBACZ Ś rodek zapobiegają cy zamarzaniu – koncentrat pł ynu do chł odnic PrestonePł yn do chł odnic Prestone chroni ukł ady chł odzenia już od ponad oś miu dekad, w trakcie któ rych nastą pił pokaźny rozwó j, zaró wno silnikó w, jak i chł odnic. Prestone stał się najczę ś ciej kupowanym produktem w Ameryce Pó ł nocnej a sprzedawany jest na cał ym ś wiecie w ponad 65 krajach. Koncentrat moż e być mieszany z każ dym pł ynem do chł odnic i pasuje do każ dego rodzaju chł odnicy używanego w istnieją cych modelach samochodó w osobowych. zastrzeżona formuł a mieści skoncentrowaną mieszankę wysokiej jakoś ci trwał ych inhibitoró w, bronią cych ukł ad chł odzenia Twojego samochodu przed korozją i przegrzaniem i regulują cych zamianę ciepł a. Po dolaniu koncentratu do pł ynu chł odniczego o przedł uż onej ż ywotnoś ci albo wypł ukaniu nim ukł adu chł odzenia i ponownym napeł nieniu, zagwarantuje ochronę ukł adu chł odzenia poprzez 240.000 km lub 5 lat. Aby zasię gną ć informacji o okresach serwisowania i podmiany pł ynu przewidzianych dla solidnego pojazdu, należ y posł uż yć się instrukcją obsł ugi pojazdu. Moż e być wykorzystywany we wszystkich samochodach osobowych każ dej producenta. stosowny do silnikó w Diesla, a także benzynowych – rewelacyjny artykuł pod ką tem racjonalizacji kosztó w, uniwersalny towar do wszelkich pojazdó w. Moż e być mieszany z każ dym kolorowym ś rodkiem uniemożliwiają cym zamarzaniu. posiada formuł ę wolną od krzemianó w i fosforanó w, dł ugotrwale zabezpieczają cą przed zamarzaniem Kontrolowany i certyfikowany przez zwią zek rzeczoznawcó w samochodó w DEKRA. Specyfikacje pojazdó w: ASTM D-3306 ASTM D-4340 CSMA SAE J 1034 GM 1825M FORD ESE- M97B44-A czę ś ć 3.1.1 & 3.1.2 Chrysler MS 7170 czę ś ć A& B 1-4 GSA AA-870A