Pielęgnacja felg i opon

 

Aby poznać więcej szczegółów / wybrać parametry – przejdź do wybranego produktu.

 

 

 

Nowości:

Caramba Caramba Felgenreiniger Brillant 400 Mililitr Puszka 63,49 zł ZOBACZ Preparat do czyszczenia felg BrilliantGwarant lś nią cych czystoś cią felg do Twojego autaLś nią ce felgi, ró wnież te w Twoim aucie, z pewnoś cią przycią gają wzrok. Dlatego waż ne jest, ż eby posiadać pod rę ką wł aś ciwy ś rodek do pielę gnacji. posiadają c preparat do czyszczenia felg Brilliant masz znakomit y produkt, by mó c czyś cić i pielę gnować swoje felgi - dokł adnie, ł agodnie i z brylantowym poł yskiem. Przekonaj się sam i zaufaj firmie Caramba, marce z tradycją, któ ra produkuje ś rodki do pielę gnacji pojazdu i specjalne preparaty do czyszczenia. zalety preparatu do czyszczenia felg marki Caramba pasuje do każ dego rodzaju felg (aluminiowych, stalowych, chromowanych, lakierowanych) Bez szczotkowania, bez wycierania Duż a sił a odrywania czą stek brudu dla dokł adnego czyszczenia Wolny od kwasó w i posiadają cy neutralny wspó ł czynnik pH Zmiana koloru pokazuje przebieg dział ania Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)GHS02: Hasł a ostrzegawcze:niebezpieczeń stwoZwroty wskazują ce typ zagroż enia:H229: Pojemnik pod ciś nieniem: Ogrzanie grozi wybuchemH302: Dział a destrukcyjnie po poł knię ciu.H317: Moż e wywoływać reakcję alergiczną skó ry.Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa:P101: W razie koniecznoś ci zasię gnię cia porady lekarza należ y pokazać pojemnik lub etykietę.P102: bronić przed dzieć mi.P210: Przechowywać z dala od ź ró deł ciepł a, gorą cych powierzchni, ź ró deł iskrzenia, otwartego ognia i innych ź ró deł zapł onu. Nie palić.P251: Nie przekł uwać ani nie spalać, choćby po zuż yciu.P261: Unikać wdychania pył u/dymu/gazu/mgł y/par/rozpylonej cieczy.P271: Stosować wył ą cznie na zewną trz lub w prawidłowo wentylowanym pomieszczeniuP301+P312: w sytuacji POŁ KNIĘ CIA: w przypadku zł ego samopoczucia skontaktować się z OŚ RODKIEM ZATRUĆ / lekarzem/….P302+P352: w przypadku KONTAKTU ZE SKÓ RĄ: Umyć duż ą iloś cią wody/… P410+P412: chronić przed ś wiatł em sł onecznym. Nie wystawiać na dział anie temperatury przekrac- zają cej 50 ° C/122 ° F.P501: Zawartoś ć /pojemnik usuwać do...
Caramba Caramba Reifenpflege 400 Mililitr Spray 49,04 zł ZOBACZ Preparat do pielę gnacji opon - czyś ci i odś wież a koloryCzyś ci i odś wież a barwy - opony wyglą dają jak nowe Czyś ci zabrudzone opony samochodowe za pomocą specjalnej, dynamicznej piany. Prędko i dł ugotrwale przywraca zwietrzał ym oponom wcześ niejszy gł ę boki poł ysk i kolor. Pielę gnuje gumę, utrzymuje jej gł adkoś ć i chroni przed zniszczeniem i kruszeniem. Jedna puszka wystarcza na 16 opon. Czyszczenie przy pomocy energicznej piany Odś wież a odcień Wyją tkowo dł ugie dział anie Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)GHS02: Hasł a ostrzegawcze:niebezpieczeń stwoZwroty wskazują ce rodzaj zagroż enia:H222: Skrajnie ł atwopalny aerozol.H229: Pojemnik pod ciś nieniem: Ogrzanie grozi wybuchemH319: Dział a draż nią co na oczy.Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa:P101: W razie koniecznoś ci zasię gnię cia porady lekarza należ y pokazać pojemnik lub etykietę.P102: chronić przed dzieć mi.P210: Przechowywać z dala od ź ró deł ciepł a, gorą cych powierzchni, ź ró deł iskrzenia, otwartego ognia i innych ź ró deł zapł onu. Nie palić.P251: Nie przekł uwać ani nie spalać, nawet po zuż yciu.P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem albo innym ź ró dł em zapł onu.P261: Unikać wdychania pył u/dymu/gazu/mgł y/par/rozpylonej cieczy.P271: Stosować wył ą cznie na zewną trz lub w korzystnie wentylowanym pomieszczeniuP305+P351+P338: w sytuacji DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostroż nie pł ukać wodą poprzez kilka minut. Wyją ć soczewki kontaktowe, jeż eli są i moż na je ł atwo usuną ć. Nadal pł ukać.P410+P412: chronić przed ś wiatł em sł onecznym. Nie wystawiać na dział anie temperatury przekrac- zają cej 50 ° C/122 ° F.P501: Zawartoś ć /pojemnik usuwać do...

 

 

Pielęgnacja felg i opon
5 (100%) 1 vote