Oleje silnikowe

 

Aby poznać więcej szczegółów / wybrać parametry – przejdź do wybranego produktu.

 

 

 

Nowości:

Castrol EDGE Professional Titanium FST Longlife 3 5W-30 1 Litr Puszka 62,51 zł ZOBACZ Opró cz produktó w znanej kolekcji Castrol EDGE FST otrzymają kobiet stwo u nas wybrany asortyment olejó w Castrol EDGE Professional. Oleje silnikowe Castrol EDGE Professional opracowane pierwotnie specjalnie dla autoryzowanych warsztató w naprawczych i salonó w samochodowych są nastę pcą znanej kolekcji Castrol SLX. Wszystkie oleje Castrol EDGE Professional mają, w zależ noś ci od przeznaczenia, specjalne rekomendacje producentó w czę ś ci fabrycznych/oryginalnych. Castrol EDGE Professional Longlife 3 5W-30 - nastę pca artykułu Castrol 5W-30 SLX PP Longlife 3! Castrol EDGE Professional z technologią Fluid Strength Technology TM jest najszczególniejszą i najbardziej zaawansowaną gamą olejó w Castrol. Ich lekkobież noś ć obniża tarcia w silniku, zapewniają c wyraź ny wzrost skutecznoś ci silnika i pokaźnie mniejsze zuż ycie paliwa. Zachowuje najwyż szą czystoś ć dzię ki mikrofiltracji Castrol. Jego ś wiecą cy w ś wietle UV, fluorescencyjny odcień stanowi cechę autentycznoś ci, zapewniają cą ł atwe rozpoznanie artykułu gamy Castrol EDGE Professional Premium. Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30 opracowano przy wspó ł pracy z VW do najnowszej generacji silnikó w. Zapewnia najkorzystniejszą ochronę przed zuż yciem, a także maksymalną moc silnika we wszelkich modelach VW z wydł uż onym okresem zamiany Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30 jest trafny do wszelkich silnikó w, któ re wg producenta powinny stosować ś rodki smarują ce speł niają ce normy ACEA C3 przy lepkoś ci 5W-30. Specjalnie opracowany do samochodó w, któ re wymagają stosowania oleju zgodnie ze specyfikacją VW 504 00 / 507 00 i Porsche C30. Zalety: Castrol Fluid Strength TechnologyTM daje cienki i wytrzymał y film olejowy, zapewniają cy najmniejsze zuż ycie i maksymalną moc silnika. Castrol EDGE Professional redukuje do 40% lepiej tarcia w silniku i zachowuje swą niezwykł ą produktywnoś ć o 40% dł uż ej najlepsze produkty konkurencyjne. Opracowany z myś lą o wydł uż onych okresach zamiany Volkswagena broni systemy koń cowej obró bki spalin dzię ki małej zawartoś ci popioł ó w siarczanó w, fosforu i siarki (low SAPS). Niepokonany w ochronie silnika przed zuż yciem w każ dych warunkach eksploatacji.
  • Klasa lepkości 5W30
  • Pojemność 1
High Performer 10W-40 Motorrad (4-Takt) Motoröl 20 Litr Kanister 299,78 zł ZOBACZ Olej silnikowy do pojazdó w dwuś ladowych High Performer 10W-40 JASO MA (do 4-suwó w). Uniwersalny olej silnikowy o niskim tarciu, otrzymany z wybranych produktó w pierwszej rafinacji i poddanych hydrosyntezie olejó w podstawowych. Do wszelkich silnikó w benzynowych z turbodoł adowaniem i bez, a zwł aszcza do 4-suwowych motocykli i ich ukł adó w mokrego sprzę gł a.Olej silnikowy do pojazdó w dwuś ladowych High Performer 10W-40 JASO MA (do 4-suwó w) jest produktem wysokiej jakoś ci. zastosowanie olejó w bazowych otrzymanych na drodze hydrosyntezy oraz najnowocześ niejszych dodatkó w uszlachetniają cych dał o w rezultacie wyją tkowy produkt, speł niają cy najwyż sze kryteria jakoś ciowe. Olej silnikowy do pojazdó w dwuś ladowych High Performer 10W-40 speł nia lub przewyż sza oczekiwania jakoś ciowe nastę pują cych specyfikacji i klasyfikacji: API - SJ ACEA - A3 JASO MA (motocykle 4-suwowe) mocne strony: Uniwersalne użycie we wszelkich 4-suwowych silnikach motocyklowych. adekwatny ró wnież do systemó w z mokrym sprzę gł em w 4-suwowych silnikach motocyklowych. Uniwersalne zastosowanie we wszelkich silnikach z zapł onem iskrowym, z i bez turbodoł adowania. Olej silnikowy do pojazdó w dwuś ladowych High Performer 10W-40 JASO MA (do 4-suwó w) wyśmienicie nadaje się do cał orocznego użytkowania, ró wnież w niekorzystnych warunkach eksploatacji. Pewnie radzi sobie z szybkim smarowaniem silnika zaró wno w niskich temperaturach, jak i w wysokich, podczas jazdy na peł nym gazie. Gwarantuje redukcję zuż ycia podczas tzw. Zimnego startu, oferuje najwyż szą ochronę podczas jazdy na peł nym gazie w okresie letnim i choćby w wysokich temperaturach nic nie traci na swych wł aś ciwoś ciach smarnych. gwarantuje wyją tkowo niskie zuż ycie oleju m.in. Dzię ki niskim ubytkom wskutek parowania olejó w bazowych i redukuje zuż ycie paliwa o maks. 3,5%. Chroni przed korozją, ró wnież w trakcie stosowania paliw z wysoką zawartoś cią siarki, jakie wystę pują jeszcze w Europie Wschodniej. gwarantuje niezawodną pracę hydropopychaczy (hydrauliczna kompensacja luzu zaworó w). Nie jest zadziorny w stosunku do materiał ó w uszczelniają cych. Mieszalny ze wszystkimi olejami markowymi. Zapobiega tworzeniu się nagaró w, lakó w i szlamó w (czarnego bł ota) na cylindrach, tł okach, zaworach, ś wiecach zapł onowych i w turbosprę ż arkach. Moż e być bez problemó w wykorzystywany w pojazdach z katalizatorem. Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)GHS07: Hasł a ostrzegawcze:uwagaZwroty wskazują ce wariant zagroż enia:H319: Dział a draż nią co na oczy.H412: Dział a krzywdząco na organizmy wodne, wywołują c dł ugotrwał e skutki.EUH208: mieści. Moż e wywoływać wystą pienie reakcji alergicznej.Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa:P101: W razie koniecznoś ci zasię gnię cia porady lekarza należ y pokazać pojemnik lub etykietę.P102: chronić przed dzieć mi.P264: Dokł adnie umyć... po uż yciu.P280: Stosować rę kawice ochronne/ubranie ochronną /ochronę oczu/ochronę twarzy.P305: w przypadku DOSTANIA SIĘ DO OCZU:P351: Ostroż nie pł ukać wodą przez kilka minut.P338: Wyją ć soczewki kontaktowe, jeż eli są i moż na je ł atwo usuną ć. Nadal pł ukać.P337: w sytuacji utrzymywania się dział ania draż nią cego na oczy:P313: Zasię gną ć porady/zgł osić się pod opiekę lekarza.P501: Zawartoś ć /pojemnik usuwać do...
  • Klasa lepkości 10W40
Shell Helix Ultra Professional AG 5W-30 1 Litr Puszka 49,93 zł ZOBACZ Shell Helix Ultra AG 5W-30 – jako olej silnikowy tworzony w technice plastikowej oferuje pierwszorzę dną ochronę silnika w sytuacji przedł uż onych interwał ó w wymiany oleju. Ma dopuszczenie Opla wg GM-LL-A-025 i GM-LL-B-025. Obszary zastosowania Shell Helix Ultra AG 5W-30 jest olejem silnikowym wytwarzanym w technologii syntetycznej specjalnie do silnikó w benzynowych i wysokoprę ż nych Opla/GM. Adekwatny do każ dych warunkó w eksploatacyjnych i na każ dą temperaturę, dopuszczony do przedł uż onych (elastycznych) interwał ó w wymiany oleju przez producenta Opel/GM. Shell Helix Ultra AG 5W-30 pozostał specjalnie opracowany do produkowanych od 2002 roku silnikó w Opla (zwł aszcza Opla Vectry), pasuje ró wnież do starszych silnikó w, wymagają cych lepkoś ci w klasie 5W-30. Wł aś ciwoś ci Shell Helix Ultra AG proponuje optymalną ochronę silnika przed zuż yciem i zapewnia mu dł ugą ż ywotnoś ć. Pasuje do każ dych warunkó w eksploatacyjnych, zaró wno do jazdy w ruchu ulicznym z czę stym zatrzymywaniem się, jak i na wysokich obrotach. Ż ywotnoś ć silnika, w poró wnaniu z klasycznymi produktami, ulega wyraź nemu przedł uż eniu. Niska lepkoś ć polepsza zdolnoś ć pł ynię cia oleju i obniż a tarcie w silniku. Prowadzi to do aniżeli szego zuż ycia paliwa i ulepszonego zachowania w trakcie rozruchu zimnego silnika. użycie specjalnie wybranych olejó w podstawowych otrzymanych w technologii syntetycznej redukuje skł onnoś ć do parowania i tym samym takż e ubytki oleju. Shell Helix Ultra AG rewelacyjnie chroni katalizatory i silniki wielozaworowe i turbo. Dopuszczenia i specyfikacje Przewyż sza specyfikacje: ACEA A3/B3/B4 API SL/CF Dopuszczenia producentó w GM-LL-A-025 (odpowiednik Opel B-040-2095) GM-LL-B-025 (odpowiednik Opel B-040-2098) speł nia specyfikację Fiata 9.55535-G1
  • Klasa lepkości 5W30
  • Pojemność 1
High Performer 5W-30 SAPS C1 Ford+Mazda+Volvo 20 Litr Kanister 377,43 zł ZOBACZ High Performer Ford/Mazda 5W-30 C1 SAPS do filtró w czą stek stał ych jest olejem silnikowym o niskim tarciu, powstał ym na bazie hydrosyntezy olejó w podstawowych, dedykowanym do progresywnych silnikó w benzynowych i wysokoprę ż nych, przypasowanym zwł aszcza do silnikó w wymagają cych olejó w niskopopioł owych (low SAPS), speł niają cych specyfikacje ACEA A5/B5 lub C1. Dotyczy to samochodó w osobowych, a także lekkich samochodó w transportowych z silnikami osobowymi.Ten obniż ają cy zuż ycie wskutek tarcia olej silnikowy gwarantuje z jednej strony szybkie smarowanie silnika w niskich temperaturach, z drugiej strony zaś wystarczają co grubą warstwę smarowną przy temperaturach oleju do 160° C. dodatkowo gwarantuje utrzymanie klasy lepkoś ci ró wnież w sytuacji dł ugiego przebiegu na tym samym oleju i podczas cał ego okresu pomię dzy jego wymianami (HTHS 3.0). Specyfikacje: ACEA A1/B1, A5/B5-04, C1 - 04 (olej silnikowy low SAPS) Ford Mazda High Performer 5W-30 C1 SAPS speł nia ró wnież specyfikacje ACEA A5/B5, co podkreś la zwł aszcza jego oszczę dny charakter Fuel Economy (FE) Przyczyną jest z jednej strony optymalna kombinacja olejó w bazowych, z drugiej niska zawartoś ć popioł ó w siarczanowych (maks. 0,5%), poł ą czona z niską wartoś cią TBN (cał kowitą liczbą zasadową ).Wszystko to pomaga przedł uż yć ż ywotnoś ć systemó w redukcji spalin, np. 3-droż nych katalizatoró w, zminimalizować osady, np. W filtrze czą stek stał ych (DPF) i obniż yć cał kowitą emisję spalin. W praktyce ujawniają się niektó re godne podkreś lenia ró ż nice w poró wnaniu z olejami klasycznymi: Hydrosynteza bazy sprawia, ż e olej ten wykazuje, w poró wnaniu do swojej lepkoś ci stosunkowo mał ą skł onnoś ć do parowania, co prowadzi do obniż onych ubytkó w oleju – Fuel Economy wykorzystane dodatki uszlachetniają ce zabezpieczają przed szlamami, lakami, nagarami oraz korozją, takż e w niekorzystnych warunkach eksploatacji W każ dej temperaturze jest zachowana funkcja hydropopychaczy Najszybsze z moż liwych smarowanie silnika, takż e w temperaturach poniż ej -25° C Brak jakichkolwiek osadó w pochodzą cych z oleju w komorach spalania, w obszarze pierś cienia tł okowego i na zaworach Jest neutralny w kontakcie z wszystkimi materiał ami uszczelniają cymi Uwaga: Należ y przestrzegać zaleceń producentó w dotyczą cych olejó w silnikowych o podwyż szonej lepkoś ci, jak ró wnież przepisó w szczegó lnych odnoś nie mieszania z innymi olejami! W przeciwnym razie artykuł moż e być mieszany z wszystkimi wystę pują cymi w handlu olejami silnikowymi a pozostawienie silnika na biegu w celu oczyszczenia ze starego oleju nie jest niezbę dnie konieczne. Należ y również uważ ać na oleje o podwyż szonej zawartoś ci siarki kupowane w marketach i takż e w takim przypadku przestrzegać szczegó lnych zaleceń producentó w.Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)Zwroty wskazują ce rodzaj zagroż enia:H412: Dział a destrukcyjnie na organizmy wodne, wywołują c dł ugotrwał e skutki.EUH208: mieści. Moż e powodować wystą pienie reakcji alergicznej.Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa:P103: Przed uż yciem przeczytać etykietę.P273: Unikać uwolnienia do ś rodowiska.P501: Zawartoś ć /pojemnik usuwać do...
  • Klasa lepkości 5W30
Castrol EDGE Professional Titanium FST A1 5W-20 1 Litr Puszka 71,63 zł ZOBACZ Opró cz produktó w znanej kolekcji Castrol EDGE FST otrzymają kobiet stwo u nas wybrany asortyment olejó w Castrol EDGE Professional. Oleje silnikowe Castrol EDGE Professional opracowane pierwotnie specjalnie dla autoryzowanych warsztató w naprawczych i salonó w samochodowych są nastę pcą znanej serii Castrol SLX. Wszystkie oleje Castrol EDGE Professional posiadają, w zależ noś ci od przeznaczenia, specjalne rekomendacje producentó w czę ś ci fabrycznych/oryginalnych.Castrol EDGE Professional A1 5W-20 jest wysokowydajnym olejem silnikowym o niskim tarciu, tworzonym w jakoś ci hydrosyntezy. Castrol EDGE Professional z technologią Fluid Strength Technology TM jest najszczególniejszą i najbardziej nowoczesną gamą olejó w Castrol.zastosowanie:EDGE Professional A1 5W-20 opracowano przy partnerskiej wspó ł pracy z Jaguarem i Land Roverem do silnikó w wyposaż onych w najnowocześ niejszą technikę, zgodnych ze specyfikacjami Ford WSS-M2C925-A, Ford WSS-M2C925-B, ACEA A1/B1, A5/B5 i ILSAC GF-3.EDGE Professional A1 5W-20 jest zalecany do nowej generacji silnikó w benzynowych V8 z bezpoś rednim wtryskiem paliwa (5.0L V8 DI silniki benzynowe).mocne strony: wspaniał y potencjał oszczę dzania paliwa dzię ki nadzwyczajnie dobranym cechom lepkoś ci stosowna czystoś ć silnika ró wnież w dł ugich okresach mię dzy zamianami oleju dobrane wł aś ciwoś ci pł ynnoś ci w niskiej temperaturze, zapewniają ce szybkie smarowanie silnika po uruchomieniu
  • Klasa lepkości 5W20
  • Pojemność 1