Oleje przekładniowe

 

Aby poznać więcej szczegółów / wybrać parametry – przejdź do wybranego produktu.

 

 

 

Nowości:

Castrol Syntrans V FE 75W-80 1 Litr Puszka 84,19 zł ZOBACZ Castrol Syntrans V FE 75W-80 to w peł ni plastikowy olej przekł adniowy klasy SAE 75W-80, charakteryzują cy się wyją tkowymi wł aś ciwoś ciami przeciwzatarciowymi, wysokim potencjał em oszczę dnoś ci paliwa i perfekcyjnie wspó ł pracują cy z synchronizatorami. stosowny do ukł adó w transaxle, manualnych skrzyń biegó w, skrzyń rozdzielczych i systemó w napę dowych, wymagają cych oleju zgodnego z klasyfikacją API GL-4. Castrol Syntrans V FE 75W-80 polecany jest przez Castrol do wszelkich 5- i 6-biegowych manualnych skrzyń biegó w w Volkswagenie, Audi, Seacie i Š kodzie. użycie: Koncern VW: stosowny do wszystkich 5- i 6-biegowych manualnych skrzyń biegó w Audi: zgodnie z nr czę ś ci G 052 532 VW: zgodnie z nr czę ś ci G 052 171 w dwusprzę gł owych skrzyniach biegó w w wersji suchej atuty: nad wyraz dobra pł ynnoś ć w niskich temperaturach zagwarantuje uzupełniającą ochronę w trakcie startu i ulepsza produktywnoś ć zmiany biegó w znakomicie wspó ł pracuje z synchronizatorami choćby w niskich temperaturach dobra opornoś ć na ś cinanie – pewne smarowanie przez dł ugi czas przy zachowanej funkcjonalnoś ci nad wyraz dobra niepodatnoś ć na ciepł o i utlenianie – czysta przekł adnia, dł uż sza ż ywotnoś ć oleju ulepszona efektywnoś ć oleju – oszczę dnoś ć paliwa i niżeli sza emisja bardzo dobra wspó ł praca z synchronizatorami Specyfikacje/dopuszczenia: API GL-4+ opracowany do wszystkich progresywnych 6-biegowych, wspó ł osiowych skrzyń biegó w w samochodach Audi, odpowiada G 052 532 polecany poprzez Castrol dla VW, Skody, Seata z manualnymi 6-biegowymi skrzyniami biegó w Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)Zwroty wskazują ce wariant zagroż enia:H412: Dział a szkodliwie na organizmy wodne, wywołują c dł ugotrwał e skutki.
High Performer 85W-140 EP GL5 - Getriebeöl Hypoid 20 Litr Kanister 319,43 zł ZOBACZ Hipoidalny olej przekł adniowy High Performer EP GL5 85W-140 to wielosezonowy olej klasy API GL-5 o wł aś ciwoś ciach przeciwzatarciowych, dedykowany do użytkowania w potężnie obcią ż onych przekł adniach hipoidalnych, a także w pozostał ych przekł adniach walcowych, stoż kowych i zę batych o zmiennym przeł oż eniu, zamontowanych w pojazdach i maszynach roboczych a takż e w przekł adniach kierowniczych. Hipoidalny olej przekł adniowy High Performer EP GL5 85W-140 wytwarza wyjątkowo jednostajny i wytrzymały na nacisk film ochronny. Jego wielosezonowy charakter pozostaje niezmienny ró wnież w przypadku dł ugich interwał ó w zamiany oleju, co oznacza, ż e lepkoś ć utrzymuje się w klasie SAE 85W-140. Hipoidalny olej przekł adniowy High Performer EP GL5 85W-140 pasuje perfekcyjnie do cał orocznego używania i speł nia lub przewyż sza nastę pują ce kryteria, specyfikacje i klasyfikacje: API: GL 5 MIL-L 2105 D SAE 85W SAE 85W-140 SAE 140 ZF TE-ML 05A, 07A, 17B Ford M2C-9002A Mack GO-G / GM / CS 3000B Specjalny, wybrany rafinat solwentowy i zbilansowany pakiet dodatkó w uszlachetniają cych gwarantują: prawidłową charakterystykę ciś nieniową film ochronny, zrównoważony pod wysokim ciś nieniem znakomit ą charakterystykę lepkoś ciowo-temperaturową wysoką ochronę przed niepoż ą danymi osadami neutralnoś ć w stosunku do metali barwnych i materiał ó w uszczelniają cych wysoką wytrzymałoś ć na ś cinanie wyjątkowo korzystną ochronę przeciwzuż yciową wysoką stabilnoś ć oksydacyjną, ró wnież pod duż ym obcią ż eniem termicznym niską temperaturę pł ynię cia wł aś ciwoś ci przeciwpienne i zdolnoś ć oddzielania powietrza, ró wnież przy wysokich obrotach Hipoidalny olej przekł adniowy High Performer EP GL5 85W-140 oferuje: Uniwersalne wykorzystanie i moż liwoś ć racjonalizacji produktowej. dobre smarowanie w porze zimowej, z zwł aszcza w fazie rozgrzewania. Jednostajny film ochronny, takż e w wysokich temperaturach i pod duż ym obcią ż eniem. Cał oroczne użytkowanie dzię ki wielosezonowemu charakterowi. Zgodnoś ć ze wszystkimi markowymi olejami przekł adniowymi - pł ukanie nie jest potrzebne. Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)Zwroty wskazują ce wariant zagroż enia:EUH208: zawiera. Moż e wywoływać wystą pienie reakcji alergicznej.
Liqui Moly HYPOID GL5 SAE 85W-90 Getriebeöl 500 Mililitr Puszka 37,01 zł ZOBACZ Mineralny hypoidalny olej przekł adniowy. Przeznaczony do pojazdó w ze stał ą technologią przekł adni. Zapewnia niezawodne dział anie silnikó w nawet w najcię ż szych warunkach pracy oraz przy duż ych wahaniach temperatur. Dba o zrównoważony film smarny. Proponuje duż e bezpieczeń stwo smarowania, a takż e adekwatną ochronę przed zuż yciem. Wyśmienit e zachowanie temperatury lepkoś ci.zastosowanie: przeznaczony do pojazdó w poddanych najwyż szemu obcią ż eniu, któ re nie mają mechanizmu ró ż nicowego zwię kszają cego tarcie wewnę trzne, w szczegó lnoś ci napę dy na oś z zazę bieniem hypoidalnym. Należ y przestrzegać przepisó w narzuconych poprzez producenta auta i silnika. Specyfikacje: API GL 5MAN 342 rodzaj M1MB-Freigabe 235.0MIL-L 2105 DZF TE-ML 05A/ 07A/ 16C/ 17B/ 19B/21ASformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)Zwroty wskazują ce wariant zagroż enia:EUH208: posiada. Moż e powodować wystą pienie reakcji alergicznej.EUH210: Karta charakterystyki dostę pna na ż ą danie.Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa:P101: W razie koniecznoś ci zasię gnię cia porady lekarza należ y pokazać pojemnik albo etykietę.P102: chronić przed dzieć mi.P261: Unikać wdychania pył u/dymu/gazu/mgł y/par/rozpylonej cieczy.P280: Stosować rę kawice ochronne/ubranie ochronną /ochronę oczu/ochronę twarzy.P302: w sytuacji KONTAKTU ZE SKÓ RĄ:P352: Umyć duż ą iloś cią wody/… P333: w przypadku wystą pienia podraż nienia skó ry albo wysypki:P313: Zasię gną ć porady/zgł osić się pod opiekę lekarza.P501: Zawartoś ć /pojemnik usuwać do...
Liqui Moly (GL5) LS SAE 75W-140 VS Hypoid 500 Mililitr Puszka 66,11 zł ZOBACZ plastikowy hypoidalny olej przekł adniowy z wyjątkowo duż ą rezerwą skutecznoś ci. Gwarantuje dokł adne tarcie i oferuje genialn ą opornoś ć na starzenie się. Gwarantuje choćby w najcię ż szych warunkach pracy i przy duż ych wahaniach temperatur nienaganne funkcjonowanie agregató w. Dzię ki duż emu spektrum lepkoś ci zagwarantuje najwyż sze bezpieczeń stwo smarowania oraz maksymalną ochronę przed zuż yciem. Redukuje szumy spowodowane pracą przekł adni. Umoż liwia osią ganie maksymalnych odstę pó w czasowych zwią zanych z wymianą oleju. użycie:dedykowany do osi napę dowych poddanych najwię kszemu obcią ż eniu zaró wno posiadają cych, jak i nie posiadają cych mechanizmu ró ż nicowego o zwię kszonym tarciu wewnę trznym, w szczegó lnoś ci do pojazdó w, w któ rych marka silnika lub pojazdu zaleca użytkowanie oleju z dodatkami Limited Slip. Najlepiej sprawdza się w sportach motorowych. Należ y przestrzegać przepisó w producenta pojazdu oraz producenta silnika. LIQUI MOLY poleca stosowanie tego towaru szczegó lnie do osi napę dowych BMW. Specyfikacje:API GL 5LIQUI MOLY zaleca stosowanie tego produktu do pojazdó w o nastę pują cych specyfikacjach: Olej przekł adniowy na tylną oś BMW, Ford WSL-M2C 192A Scania STO 1:0 VME ZF TE-ML 05D/ 12D/16 GSformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)Zwroty wskazują ce wariant zagroż enia:EUH208: posiada. Moż e powodować wystą pienie reakcji alergicznej.EUH210: Karta charakterystyki dostę pna na ż ą danie.
High Performer 75W/90 GL4/5 TS - Getriebeöl 20 Litr Kanister 537,72 zł ZOBACZ Czę ś ciowo plastikowy, wielosezonowy olej przekł adniowy klasy GL5 do skrzyń biegó w i tylnych mostó w w samochodach osobowych, cię ż arowych, autobusach i pojazdach terenowych. Znakomity produkt do racjonalizacji, takż e ze wzglę du na nową generację skrzyń 5- i 6-biegowych oraz skrzyń bez i z dyferencjał em z ograniczonym poś lizgiem. Ujawnia swe zalety wszę dzie tam, gdzie przydatne są wł aś ciwoś ci limited slip (LS).Wysokiej jakoś ci, uniwersalny olej przekł adniowy High Performer GL4/5 SAE 75W-90 LS wytworzono w drodze hydrosyntezy polialfaolefinó w i ze specjalnie dostosowanymi dodatkami uszlachetniają cymi. W poró wnaniu z innymi olejami standardowymi daje nastę pują ce korzyś ci: cechuje się wysoką niepodatnoś cią termiczną i nawet przy stał ym obcią ż eniu, w temperaturze +160° C zapewnia odpowiedni film ochronny. W skomplikowanych warunkach eksploatacji nie dopuszcza do powstawania niedozwolonych produktó w starzenia.Olej przekł adniowy High Performer GL4/5 SAE 75W-90 LS speł nia lub przekracza m.in. Nastę pują ce specyfikacje: API: GL 4 / GL 5 + LS (limited slip) SAE 75W / 80W/ 85W / SAE 80W-90 / SAE 90 zalety praktyczne: nadzwyczajn a ochrona przed zuż yciem i wysoka stabilnoś ć oksydacyjna neutralnoś ć w stosunku do metali barwnych i materiał ó w uszczelniają cych wysoka wytrzymałoś ć na ś cinanie, tzn. nie zmienia swej klasy SAE obniż ony poziom hał asu przekł adni ró wnież przy bardzo gorą cym oleju dzię ki filmowi ochronnemu o szczególnie dobrej przyczepnoś ci peł ne smarowanie w temperaturze do -27° C dobre smarowanie w porze zimowej, z zwł aszcza w fazie rozgrzewania nie wystę pują trudnoś ci w smarowaniu ze wzglę du na zbyt mał ą albo zbyt wysoką gę stoś ć oleju wielosezonowy charakter umoż liwia cał oroczne wykorzystywanie uniwersalne wykorzystanie w skrzyniach biegó w, przekł adniach hipoidalnych, planetarnych, bocznych, w wał ach odbioru mocy i w przekł adniach kierowniczych wykazuje zgodnoś ć ze wszystkimi markowymi olejami przekł adniowymi, tradycyjnymi i syntetycznymi Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)GHS07: Hasł a ostrzegawcze:uwagaZwroty wskazują ce rodzaj zagroż enia:H317: Moż e wywoływać reakcję alergiczną skó ry.H319: Dział a draż nią co na oczy.H412: Dział a zgubnie na organizmy wodne, powodują c dł ugotrwał e skutki.Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa:P101: W razie koniecznoś ci zasię gnię cia porady lekarza należ y pokazać pojemnik lub etykietę.P102: bronić przed dzieć mi.P261: Unikać wdychania pył u/dymu/gazu/mgł y/par/rozpylonej cieczy.P280: Stosować rę kawice ochronne/ubranie ochronną /ochronę oczu/ochronę twarzy.P302: w przypadku KONTAKTU ZE SKÓ RĄ:P352: Umyć duż ą iloś cią wody/… P333: w sytuacji wystą pienia podraż nienia skó ry lub wysypki:P313: Zasię gną ć porady/zgł osić się pod opiekę lekarza.P501: Zawartoś ć /pojemnik eliminować do...
High Performer CLP 220 Industrie-Getriebeöl 20 Litr Kanister 280,12 zł ZOBACZ Przemysł owy olej przekł adniowy High Performer CLP 220 (ISO VG 220) wytworzono na potrzeby przekł adni wysokiej mocy, któ rych zadaniem jest przenoszenie dużych obcią ż eń o zmiennym i gwał townym charakterze. Jego formuł ę opracowano w oparciu o wybrane i dobrane do wymagań dodatki uszlachetniają ce. Na oleje podstawowe wybrano wysoko rafinowane oleje na bazie parafiny, wykazują ce się wysoką stabilnoś cią oksydacyjną, korzystną charakterystyką lepkoś ciowo-temperaturową i neutralnoś cią w stosunku do uszczelek. Przemysł owy olej przekł adniowy High Performer CLP 220 obniż a tarcie i tym samym poziom temperatur w solidnie obcią ż onych przekł adniach zę batych. To z kolei prowadzi do zmniejszenia zuż ycia. Należ y podkreś lić wybitne wł aś ciwoś ci chronią ce przed zuż yciem, wysoką niepodatnoś ć cieplną i idealn ą odpornoś ć na starzenie. Speł niane są nastę pują ce specyfikacje: Olej przewyż sza oczekiwania normy DIN 51 517 czę ś ć 3. Zaleca się stosowanie oleju CLP 220 do wszelkich przekł adni, do któ rych marka przewidział olej CLP. High Performer CLP 220 moż e być ró wnież używany w solidnie obcią ż onych mechanicznych przekł adniach przemysł owych, np.: przekł adniach stoż kowych przekł adniach ś limakowych przekł adniach walcowych dwustopniowych przekł adniach walcowych Do solidnie obcią ż onych przekł adni, ze skł onnoś ciami do pienienia polecamy nasze oleje przekł adniowe CLP.
High Performer 80W-90 GL5 Getriebeöl Hypoid 20 Litr Kanister 413,85 zł ZOBACZ Wielosezonowy, hipoidalny olej przekł adniowy klasy API GL-5 do wszelkich mostó w tylnych i przekł adni ró ż nicowych, wymagają cych ponadto wł aś ciwoś ci "limited slip". Hipoidalny olej przekł adniowy High Performer GL5 80W-90 LS jest używany z sukcesem w najistotniej obcią ż onych przekł adniach mostó w tylnych, gdzie wymagane są wł aś ciwoś ci "limited slip". Jego wielosezonowy charakter pozostaje niezmienny ró wnież w sytuacji dł ugich interwał ó w podmiany oleju, co oznacza, ż e lepkoś ć utrzymuje się w klasie SAE 80W-90 i zagwarantuje uniwersalnoś ć produktu. Hipoidalny olej przekł adniowy High Performer Hypoid GL5 80W-90 LS nadaje się znakomicie do cał orocznego użytkowania. Sprawdził się w praktyce i speł nia lub przewyż sza nastę pują ce wymagania, specyfikacje i klasyfikacje: API: GL 5 + LS (limited slip) / MIL-L 2105 D, SAE SAE 80W-90 SAE 90, ZF TE-ML.05C, 12C. Specjalny, wybrany rafinat solwentowy i zbilansowany zestaw dodatkó w uszlachetniają cych gwarantują: prawidłową charakterystykę ciś nieniową, dzię ki specjalnym dodatkom przeciwzatarciowym genialn ą charakterystykę lepkoś ciowo-temperaturową wysoką ochronę przed niepoż ą danymi osadami neutralnoś ć w stosunku do metali kolorowych i materiał ó w uszczelniają cych wysoką niepodatnoś ć na ś cinanie szczególnie korzystną ochronę przeciwzuż yciową wysoką stabilnoś ć oksydacyjną, ró wnież pod duż ym obcią ż eniem termicznym niską temperaturę pł ynię cia wł aś ciwoś ci przeciwpienne i zdolnoś ć oddzielania powietrza, ró wnież przy wysokich obrotach Hipoidalny olej przekł adniowy High Performer GL5 80W-90 LS proponuje: Uniwersalne użycie i moż liwoś ć racjonalizacji produktowej. prawidłowe smarowanie w porze zimowej, a zwł aszcza w fazie rozgrzewania. Zrównoważony film ochronny, takż e w wysokich temperaturach i pod duż ym obcią ż eniem. Cał oroczne wykorzystywanie dzię ki wielosezonowemu charakterowi. Zgodnoś ć ze wszystkimi markowymi, klasycznymi i plastikowymii olejami do przekł adni hipoidalnych
Liqui Moly HYPOID GL5 SAE 85W-90 Getriebeöl 1 Litr Puszka 51,23 zł ZOBACZ Mineralny hypoidalny olej przekł adniowy. Asygnowany do pojazdó w ze stał ą technologią przekł adni. Zapewnia bezusterkowe dział anie silnikó w nawet w najcię ż szych warunkach pracy oraz przy duż ych wahaniach temperatur. Dba o zrównoważony film smarny. Proponuje duż e bezpieczeń stwo smarowania, a takż e trafną ochronę przed zuż yciem. Doskonał e zachowanie temperatury lepkoś ci.użycie: przeznaczony do pojazdó w poddanych najwyż szemu obcią ż eniu, któ re nie mają mechanizmu ró ż nicowego zwię kszają cego tarcie wewnę trzne, w szczegó lnoś ci napę dy na oś z zazę bieniem hypoidalnym. Należ y przestrzegać przepisó w narzuconych poprzez producenta auta i silnika. Specyfikacje: API GL 5MAN 342 typ M1MB-Freigabe 235.0MIL-L 2105 DZF TE-ML 05A/ 07A/ 16C/ 17B/ 19B/21ASformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)Zwroty wskazują ce typ zagroż enia:EUH208: zawiera. Moż e powodować wystą pienie reakcji alergicznej.EUH210: Karta charakterystyki dostę pna na ż ą danie.Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa:P101: W razie koniecznoś ci zasię gnię cia porady lekarza należ y pokazać pojemnik lub etykietę.P102: bronić przed dzieć mi.P261: Unikać wdychania pył u/dymu/gazu/mgł y/par/rozpylonej cieczy.P280: Stosować rę kawice ochronne/ubranie ochronną /ochronę oczu/ochronę twarzy.P302: w przypadku KONTAKTU ZE SKÓ RĄ:P352: Umyć duż ą iloś cią wody/… P333: w sytuacji wystą pienia podraż nienia skó ry albo wysypki:P313: Zasię gną ć porady/zgł osić się pod opiekę lekarza.P501: Zawartoś ć /pojemnik usuwać do...
High Performer 75W/90 GL4/5 TS - Getriebeöl 1 Litr Puszka 42,37 zł ZOBACZ Czę ś ciowo plastikowy, wielosezonowy olej przekł adniowy klasy GL5 do skrzyń biegó w i tylnych mostó w w samochodach osobowych, cię ż arowych, autobusach i pojazdach terenowych. Genialny towar do racjonalizacji, takż e ze wzglę du na nową generację skrzyń 5- i 6-biegowych, a także skrzyń bez i z dyferencjał em z ograniczonym poś lizgiem. Ujawnia swe zalety wszę dzie tam, gdzie przydatne są wł aś ciwoś ci limited slip (LS).Wysokiej jakoś ci, uniwersalny olej przekł adniowy High Performer GL4/5 SAE 75W-90 LS produkowano w drodze hydrosyntezy polialfaolefinó w i ze specjalnie dopasowanymi dodatkami uszlachetniają cymi. W poró wnaniu z innymi olejami charakterystycznymi daje nastę pują ce korzyś ci: charakteryzuje się wysoką niepodatnoś cią termiczną i choćby przy stał ym obcią ż eniu, w temperaturze +160° C zapewnia trafny film ochronny. W trudnych warunkach eksploatacji nie dopuszcza do powstawania niedozwolonych produktó w starzenia.Olej przekł adniowy High Performer GL4/5 SAE 75W-90 LS speł nia albo przekracza m.in. Nastę pują ce specyfikacje: API: GL 4 / GL 5 + LS (limited slip) SAE 75W / 80W/ 85W / SAE 80W-90 / SAE 90 zalety poręczne: wspaniał a ochrona przed zuż yciem i wysoka stabilnoś ć oksydacyjna neutralnoś ć w stosunku do metali kolorowych i materiał ó w uszczelniają cych wysoka wytrzymałoś ć na ś cinanie, tzn. nie zmienia swej klasy SAE obniż ony poziom hał asu przekł adni ró wnież przy niezwykle gorą cym oleju dzię ki filmowi ochronnemu o nad wyraz korzystnej przyczepnoś ci peł ne smarowanie w temperaturze do -27° C prawidłowe smarowanie w porze zimowej, z zwł aszcza w fazie rozgrzewania nie wystę pują trudnoś ci w smarowaniu ze wzglę du na zbyt mał ą albo zbyt wysoką gę stoś ć oleju wielosezonowy charakter umoż liwia cał oroczne używanie uniwersalne użycie w skrzyniach biegó w, przekł adniach hipoidalnych, planetarnych, bocznych, w wał ach odbioru mocy oraz w przekł adniach kierowniczych wykazuje zgodnoś ć ze wszystkimi markowymi olejami przekł adniowymi, konwencjonalnymi i syntetycznymi Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)GHS07: Hasł a ostrzegawcze:uwagaZwroty wskazują ce typ zagroż enia:H317: Moż e wywoływać reakcję alergiczną skó ry.H319: Dział a draż nią co na oczy.H412: Dział a szkodliwie na organizmy wodne, powodują c dł ugotrwał e skutki.Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa:P101: W razie koniecznoś ci zasię gnię cia porady lekarza należ y pokazać pojemnik albo etykietę.P102: chronić przed dzieć mi.P261: Unikać wdychania pył u/dymu/gazu/mgł y/par/rozpylonej cieczy.P280: Stosować rę kawice ochronne/ubranie ochronną /ochronę oczu/ochronę twarzy.P302: w sytuacji KONTAKTU ZE SKÓ RĄ:P352: Umyć duż ą iloś cią wody/… P333: w sytuacji wystą pienia podraż nienia skó ry lub wysypki:P313: Zasię gną ć porady/zgł osić się pod opiekę lekarza.P501: Zawartoś ć /pojemnik likwidować do...
High Performer 80W/90 GL4/5 Getriebeöl 20 Litr Kanister 319,43 zł ZOBACZ Czę ś ciowo syntetyczny, wielosezonowy olej przekł adniowy w klasie GL4 / GL5, asygnowany do skrzyń biegó w i tylnych mostó w samochodó w osobowych, cię ż arowych, autobusó w, pojazdó w terenowych i urządzeń roboczych. Olej przekł adniowy High Performer GL4/5 80W-90 (syntetyczny), czę ś ciowo oparty o bazy plastikowe, jest wysokiej jakoś ci uniwersalnym olejem o klasie lepkoś ci SAE 80W-90, zawierają cym specjalny pakiet dodatkó w uszlachetniają cych. charakteryzuje się wysoką niepodatnoś cią termiczną i nawet przy stał ym obcią ż eniu, w temperaturze +120° C, zagwarantuje trafny film ochronny. Nawet w tak niełatwych warunkach eksploatacji nie dopuszcza do powstawania niedozwolonych produktó w starzenia i tym samym pozwala na przedł uż enie okresó w podmiany oleju.Speł nia lub przewyż sza nastę pują ce specyfikacje: API: GL4 GL5 MIL-L-2105 D SAE: 80W 85W SAE 80W-90 SAE 90 Mecedes Benz: 235.0 235.1 MAN 341 342 3343 ML Scania MIL-PRF-2105E TO 1 TO 2 Eston API MT 1 VOLVO 97310 97312 ZF TE 01 02 05 07 08 zalety praktyczne: doskonał a ochrona przed zuż yciem i korozją przy zachowanej neutralnoś ci w stosunku do metali kolorowych, wysoka ochrona przed utlenianiem, zapewniona poprzez oleje HC oraz specjalne dodatki, cał kowita niepodatnoś ć na ś cinanie, tzn. nie zmienia swojej klasy SAE nie wystę pują trudnoś ci w smarowaniu ze wzglę du na zbyt gę sty lub zbyt rzadki olej obniż ony poziom hał asu przekł adni ró wnież przy gorą cym oleju dzię ki filmowi ochronnemu o niezwykle dobrej przyczepnoś ci peł ne smarowanie takż e w temperaturze do -18° C trafny do przekł adni zwykł ych i synchronicznych uniwersalne użycie w skrzyniach biegó w, przekł adniach hipoidalnych, planetarnych, bocznych, w wał ach odbioru mocy oraz w przekł adniach kierowniczych zapewniona jest zgodnoś ć ze wszystkimi markowymi olejami przekł adniowymi, klasycznymi i plastikowymi wspaniały produkt do racjonalizacji produktowej w obrę bie klasy 80W-90. Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)GHS07: Hasł a ostrzegawcze:uwagaZwroty wskazują ce wariant zagroż enia:H317: Moż e wywoływać reakcję alergiczną skó ry.H319: Dział a draż nią co na oczy.Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa:P101: W razie koniecznoś ci zasię gnię cia porady lekarza należ y pokazać pojemnik albo etykietę.P102: chronić przed dzieć mi.P261: Unikać wdychania pył u/dymu/gazu/mgł y/par/rozpylonej cieczy.P280: Stosować rę kawice ochronne/odzież ochronną /ochronę oczu/ochronę twarzy.P302: w sytuacji KONTAKTU ZE SKÓ RĄ:P352: Umyć duż ą iloś cią wody/… P333: w przypadku wystą pienia podraż nienia skó ry lub wysypki:P313: Zasię gną ć porady/zgł osić się pod opiekę lekarza.P501: Zawartoś ć /pojemnik likwidować do...
Liqui Moly (GL5) LS SAE 75W-140 VS Hypoid 1 Litr Puszka 111,32 zł ZOBACZ plastikowy hypoidalny olej przekł adniowy z wyjątkowo duż ą rezerwą sprawnoś ci. Zagwarantuje dokł adne tarcie i oferuje perfekcyjn ą wytrzymałoś ć na starzenie się. Zagwarantuje choćby w najcię ż szych warunkach pracy, a także przy duż ych wahaniach temperatur nienaganne funkcjonowanie agregató w. Dzię ki duż emu spektrum lepkoś ci gwarantuje najwyż sze bezpieczeń stwo smarowania i maksymalną ochronę przed zuż yciem. Redukuje szumy spowodowane pracą przekł adni. Umoż liwia osią ganie maksymalnych odstę pó w czasowych zwią zanych z wymianą oleju. zastosowanie:przeznaczony do osi napę dowych poddanych najwię kszemu obcią ż eniu zaró wno mają cych, jak i nie posiadają cych mechanizmu ró ż nicowego o zwię kszonym tarciu wewnę trznym, w szczegó lnoś ci do pojazdó w, w któ rych firma silnika albo pojazdu zaleca stosowanie oleju z dodatkami Limited Slip. Najlepiej sprawdza się w sportach motorowych. Należ y przestrzegać przepisó w producenta pojazdu i producenta silnika. LIQUI MOLY poleca wykorzystywanie tego produktu szczegó lnie do osi napę dowych BMW. Specyfikacje:API GL 5LIQUI MOLY zaleca użytkowanie tego produktu do pojazdó w o nastę pują cych specyfikacjach: Olej przekł adniowy na tylną oś BMW, Ford WSL-M2C 192A Scania STO 1:0 VME ZF TE-ML 05D/ 12D/16 GSformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)Zwroty wskazują ce rodzaj zagroż enia:EUH208: mieści. Moż e wywoływać wystą pienie reakcji alergicznej.EUH210: Karta charakterystyki dostę pna na ż ą danie.
High Performer 80W/90 GL4/5 Getriebeöl 5 Litr Pojemnik 105,34 zł ZOBACZ Czę ś ciowo syntetyczny, wielosezonowy olej przekł adniowy w klasie GL4 / GL5, dedykowany do skrzyń biegó w i tylnych mostó w samochodó w osobowych, cię ż arowych, autobusó w, pojazdó w terenowych i urządzeń roboczych. Olej przekł adniowy High Performer GL4/5 80W-90 (plastikowy), czę ś ciowo oparty o bazy plastikowe, jest wysokiej jakoś ci uniwersalnym olejem o klasie lepkoś ci SAE 80W-90, zawierają cym specjalny pakiet dodatkó w uszlachetniają cych. znamionuje się wysoką odpornoś cią termiczną i choćby przy stał ym obcią ż eniu, w temperaturze +120° C, zagwarantuje trafny film ochronny. Nawet w tak nieprzystępnych warunkach eksploatacji nie dopuszcza do powstawania niedozwolonych produktó w starzenia i tym samym pozwala na przedł uż enie okresó w podmiany oleju.Speł nia lub przewyż sza nastę pują ce specyfikacje: API: GL4 GL5 MIL-L-2105 D SAE: 80W 85W SAE 80W-90 SAE 90 Mecedes Benz: 235.0 235.1 MAN 341 342 3343 ML Scania MIL-PRF-2105E TO 1 TO 2 Eston API MT 1 VOLVO 97310 97312 ZF TE 01 02 05 07 08 zalety funkcjonalne: genialn a ochrona przed zuż yciem i korozją przy zachowanej neutralnoś ci w stosunku do metali kolorowych, wysoka ochrona przed utlenianiem, zapewniona poprzez oleje HC i specjalne dodatki, cał kowita odpornoś ć na ś cinanie, tzn. nie zmienia swej klasy SAE nie wystę pują trudnoś ci w smarowaniu ze wzglę du na zbyt gę sty albo zbyt rzadki olej obniż ony poziom hał asu przekł adni ró wnież przy gorą cym oleju dzię ki filmowi ochronnemu o nad wyraz prawidłowej przyczepnoś ci peł ne smarowanie takż e w temperaturze do -18° C trafny do przekł adni zwykł ych i synchronicznych uniwersalne wykorzystanie w skrzyniach biegó w, przekł adniach hipoidalnych, planetarnych, bocznych, w wał ach odbioru mocy, a także w przekł adniach kierowniczych zapewniona jest zgodnoś ć ze wszystkimi markowymi olejami przekł adniowymi, konwencjonalnymi i plastikowymi nadzwyczajny artykuł do racjonalizacji produktowej w obrę bie klasy 80W-90. Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)GHS07: Hasł a ostrzegawcze:uwagaZwroty wskazują ce rodzaj zagroż enia:H317: Moż e wywoływać reakcję alergiczną skó ry.H319: Dział a draż nią co na oczy.Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa:P101: W razie koniecznoś ci zasię gnię cia porady lekarza należ y pokazać pojemnik albo etykietę.P102: chronić przed dzieć mi.P261: Unikać wdychania pył u/dymu/gazu/mgł y/par/rozpylonej cieczy.P280: Stosować rę kawice ochronne/ubranie ochronną /ochronę oczu/ochronę twarzy.P302: w przypadku KONTAKTU ZE SKÓ RĄ:P352: Umyć duż ą iloś cią wody/… P333: w przypadku wystą pienia podraż nienia skó ry lub wysypki:P313: Zasię gną ć porady/zgł osić się pod opiekę lekarza.P501: Zawartoś ć /pojemnik usuwać do...
Liqui Moly GL5 SAE 75W-90 VS 500 Mililitr Puszka 46,65 zł ZOBACZ plastikowy olej przekł adniowy. Nieprzeciętnie broni przed tarciem i starzeniem oleju. Zagwarantuje nienaganną pracę agregató w, nawet przy najwię kszych obcią ż eniach i wysokich wahaniach temperatury. Najwię ksze bezpieczeń stwo smarowania, maksymalna ochrona przed zuż yciem dzię ki wysokiej lepkoś ci. Dba o pł ynną zmianę biegó w i spokojną pracę. Dba o ł atwe uruchomienie silnika i jego spokojną pracę. Zastosowanie: Do obcią ż onych skrzyń biegó w i przekł adni bocznych – szczegó lnie do progresywnych systemó w Transaxle i mostó w napę dowych bez blokady mechanizmu ró ż nicowego. Należ y stosować zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu i agregatu. Specyfikacje: API GL 5 MIL-L 2105 C MIL-L 2105 D Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)Zwroty wskazują ce wariant zagroż enia:EUH208: zawiera. Moż e powodować wystą pienie reakcji alergicznej.EUH210: Karta charakterystyki dostę pna na ż ą danie.Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa:P101: W razie koniecznoś ci zasię gnię cia porady lekarza należ y pokazać pojemnik lub etykietę.P102: chronić przed dzieć mi.P261: Unikać wdychania pył u/dymu/gazu/mgł y/par/rozpylonej cieczy.P280: Stosować rę kawice ochronne/odzież ochronną /ochronę oczu/ochronę twarzy.P302: w sytuacji KONTAKTU ZE SKÓ RĄ:P352: Umyć duż ą iloś cią wody/… P333: w sytuacji wystą pienia podraż nienia skó ry lub wysypki:P313: Zasię gną ć porady/zgł osić się pod opiekę lekarza.P501: Zawartoś ć /pojemnik likwidować do...
Valvoline Heavy Duty Axle Oil 80W-90 20 Litr Kanister 439,22 zł ZOBACZ ValvolineTM GL-5 SAE 80W-90 to olej przekł adniowy do aut osobowych, cię ż arowych i autobusó w. Wysokociś nieniowy olej przekł adniowy nadaje się do wykorzystywania w przekł adniach i mechanizmie ró ż nicowym, do któ rych producent zaleca stsowanie oleju przekł adniowego GL-5.Olej przekł adniowy Valvoline GL-5 oferuje zwię kszoną ochronę oraz pokaźny zakres temperatur smarowania przekł adni i mechanizmu ró ż nicowego. Olej przekł adniowy Valvoline GL-5 pasuje do wykorzystywania w przekł adniach aut osobowych, mał ych aut dostawczych, samochodó w cię ż arowych i autobusó w, w któ rych marka poleca wykorzystywanie oleju przekł adniowego GL-5 z lepkoś cią SAE 80W-90.Nie nadaje się do stosowania w samoblokują cych mechanizmach ró ż nicowych.Dopuszczenia/poziomy skutecznoś ci API GL-5 Uż ytkowanie i atuty Zwię kszona ochrona: Zwię kszona ochrona przed zuż uyciem, ró wnież w niełatwych warunkach. opornoś ć na zarysowanie filmu: Wysokiej jakoś ci oleje bazowe, a także w duż ym stopniu wyważ ony system dodatkó w obniżają zarysowanie filmu smarnego, choćby po dł ugotrwał ym stosowaniu. Wysokorozwinię te dodatki: Wysokorozwinię te dodatki bronią przed korozją, oksydacją, pienieniem oraz osadami. Stał a, zrównoważona lepkoś ć: Zwię kszone wł aś ciwoś ci temperatury lepkoś ci, ró wnież w wyjątkowo niskich temperaturach. W duż ej mierze jednostajna lepkoś ć z dł ugotrwał ymi zaletami uniwersalnego użytkowania. Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)GHS07: Zwroty wskazują ce wariant zagroż enia:H302: Dział a zgubnie po poł knię ciu.H304: Poł knię cie i dostanie się poprzez drogi oddechowe moż e grozić ś miercią.H314: sprawia poważ ne oparzenia skó ry i uszkodzenia oczu.H317: Moż e wywoływać reakcję alergiczną skó ry.H318: sprawia poważ ne zniszczenie oczu.H335: Moż e wywoływać podraż nienie dró g oddechowych.H373: Moż e powodować uszkodzenie narzą dó w przez dł ugotrwał e lub naraż enie powtarzane.H400: Dział a szczególnie toksycznie na organizmy wodne.H410: Dział a szczególnie toksycznie na organizmy wodne, powodują c dł ugotrwał e skutki.H411: Dział a toksycznie na organizmy wodne, wywołują c dł ugotrwał e skutki.H412: Dział a szkodliwie na organizmy wodne, powodują c dł ugotrwał e skutki.Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa:P101: W razie koniecznoś ci zasię gnię cia porady lekarza należ y pokazać pojemnik lub etykietę.P102: bronić przed dzieć mi.P261: Unikać wdychania pył u/dymu/gazu/mgł y/par/rozpylonej cieczy.P273: Unikać uwolnienia do ś rodowiska.P280: Stosować rę kawice ochronne/ubranie ochronną /ochronę oczu/ochronę twarzy.P501: Zawartoś ć /pojemnik usuwać do...